תקנון רכישת אופניים במבצע טרייד אין

תקנון רכישת אופניים במבצע טרייד
השתתפות במבצע (כהגדרתו להלן) כפופה לתנאי תקנון זה. כל פעולה למימוש ההטבה (כהגדרתה להלן) מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.

1. הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
1.1 עורך המבצע – חברת מטרו מוטור שיווק (1981) בע"מ ח.פ. 510892490 (להלן: "החברה") .
1.2 המוצר – רכישת אופניים חשמליים המיובאים על ידי החברה.
1.3 תקופת המבצע - המבצע מתקיים בין התאריכים 10.9.2016ועד 15.10.2016.
1.4 – המבצע – ההטבה המיוחדת המוענקת ברכישת המוצר מאת עורך המבצע , כמפורט בתקנות זה ובמהלך תקופת המבצע.
1.5 – המשתתף במבצע – לקוח שרכש את המוצר.

2. פרשנות
2.1 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.
2.2  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה, האלקטרונית ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
3. תוקף המבצע
3.1 החברה רשאית להפסיק ו/או להאריך את המבצע בכל עת ללא כל תביעה או טענה מצד המשתתפים.
3.2  הזכאות להשתתפות במבצע הינה ללקוחות שרכשו את המוצר בתקופת המבצע בסניף החברה ברח' בן יהודה 221 בתל-אביב  ומגיל 16 בלבד (להלן: "סניף החברה").
3.3  ט.ל.ח
4. ההטבה במבצע
במסגרת עסקת טרייד זכאים משתתפי המבצע למסור אופניים משומשים לחברה ולקבל עבורם זיכוי עד לגובה בסך 1,000 ₪ לרכישת אופניים חשמליים חדשים המיובאים ע"י החברה;
יוער כי גובה ההחזר הינו בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ועל כן לא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
5. מימוש המבצע
את המבצע כפי שפורט לעיל ניתן לממש בסניף החברה, יודגש כי ההטבה הינה אישית אינה ניתנת להעברה וחד פעמית ללקוח.
6. שינוי/ביטול מוצרים בהזמנה:
בהתאם למדיניות ביטול הזמנה של החברה בתוספת תשלום גובה ההנחה שניתנה עבור רכישת המוצר.
7. כללי

7.1  החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף במבצע ו/או ממי שנמנעה האפשרות למימוש ההטבה.

7.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת ההטבה, מכל סיבה אשר יש בה עפ"י דין לעכב או לבטל את הענקת ההטבה.
7.3 החברה רשאית להפסיק ו/או להאריך את המבצע בכל עת ללא כל תביעה או טענה מצד המשתתפים.

7.4 החברה רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת.

7.5 אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה.

7.6 אין כפל מבצעים, למעט מימוש ההטבה

7.7 כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יחולו על המשתתפים במבצע ויהיו על חשבונם ועל אחריותם בלבד. עורך המבצע יהיה רשאי להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי הדין, את פרטי הרוכשים ו/או ניכוי מס במקור.

7.8  התנאים המפורטים בתקנון הינם בנוסף לתנאי השימוש הכלליים המפורטים באתר החברה ("תקנון ותנאי שימוש") ומימוש ההטבה הינה בכפוף לתנאי השימוש.
7.9במסגרת המבצע יועברו האופניים המשומשים כתרומה מהחברה לעמותת דרור בתי חינוך (http://drornet.org.il/).

7.10 לכל שאלה ו/או הבהרה בקשר עם פרטי המבצע, ניתן לפנות לכתובת דואר האלקטרוני שלהלן:
metro@metro.co.il  .