תקנון תחרות המכירות הגדולה של מטרו סייקל

מטרו מוטור שיווק (1981) בע"מ ח.פ. 510892490 (להלן: "עורכת התחרות") מודיעה בזאת על עריכת תחרות אלוף המכירות של מטרו סייקל

 
 
תקנון תחרות המכירות הגדולה של מטרו סייקל
מטרו מוטור שיווק (1981) בע"מ ח.פ. 510892490 (להלן: "עורכת התחרות") מודיעה בזאת על עריכת תחרות אלוף המכירות של מטרו סייקל.
1. הגדרות
למונחים המפורטים להלן, תהא בתקנון זה המשמעות המופיעה בצדם, אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת.
1.1 "התחרות" – על המשתתפים כהגדרתם להלן למכור את מספר זוגות האופניים הגדול ביותר (מדגם אפולו) וזאת בתקופה שבין ה- 1.6.16 ועד 31.7.16 (להלן : "תקופת התחרות").
1.2 המשתתף – מי שהינו מפיץ* של עורכת התחרות לפי הרשימה המופיעה באתר האינטרנט לרבות המופיע ברשומות החברה ואושר על-ידה כמפיץ של החברה בכתובת: http://www.metrocycle.co.il/ (להלן: "אתר האינטרנט") למעט חנות סקוטר בייק באילת.
1.3 "זוכה בתחרות" – בפרס הראשון יזכה מי שמכר לפחות 25 זוגות אופניים מדגם אפולו וזאת בתקופת התחרות;
בפרסים השני והשלישי יזכו מי שמכרו לפחות 20 זוגות אופניים וזאת בתקופת התחרות.
יובהר כי במצב של שוויון , יזכה המפיץ שרכש את הסחורה בעלות הגבוהה יותר.
1.4 "הפרס" – הזוכים בתחרות יזכו בפרסים הבאים כמפורט להלן:
פרס ראשון – יזכה את הזוכה בסוף שבוע זוגי ומפנק במלון יוקרתי באילת כולל טיסות וארוחות בוקר.
פרס שני – יזכה את הזוכה בשובר לארוחת ערב זוגית במסעדת שף יוקרתית.
פרס שלישי – יזכה את הזוכה בשובר זוגי לסרט במתחם הVIP בסינמה סיטי.
2. פרשנות
2.1 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.2 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם בנקבה או ברבים.
2.3 כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ולא יינתן להן כל משקל בפרשנות תקנון זה.
3. כללי
3.1 עורכת התחרות תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להפסיק את התחרות ו/או חלק ממנה ו/או להאריכה ו/או להוסיף פרסים ו/או לערוך בה על שינוי לרבות המועדים בכל עת בכפוף למתן הודעה.
3.2 תקנון התחרות יפורסם באתר החברה.
3.3 עורכת התחרות תהא רשאית לשנות את כללי התחרות כפי שנקבעו בתקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובלבד שתפורסם על כך הודעה מראש.
3.4 ההשתתפות בתחרות תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. עורכת התחרות לא תישא באחריות לכל נזק. נזק ממוני ובלתי ממוני וכל נזק מכל מין וסוג שהוא אשר ייגרם למי מהמשתתפים עקב ו/או בקשר עם השתתפותם ו/או אי השתתפותם בתחרות.
3.5 למען הסר ספק מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינה של תחרות זו כדין חוזה למתן ציונים והוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973. על כן, כל הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת התחרות לא תהיה נושא לדיון בבית משפט. כל משתתף בתחרות מוחזק כמי שמודע לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בענין זה.
3.6 עורכת התחרות תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לפרסם ו/או לעשות שימוש לצורכי פרסום בכל תמונה של מי מהזוכים בתחרות בכל אמצעי פרסום ולרבות מודעות ו/או ידיעות ו/או פרסומים אחרים.
4. הצהרות המשתתף
4.1 בהשתתפותו בתחרות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף או המבקש להשתתף בתחרות כי קרא את התקנון וקיבל עליו את הוראותיו וכי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר וענין.
4.2 המשתתף ו/או המבקש להשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת התחרות ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין בתחרות וכי ידועות לו הנחיות עורכת התחרות והוא מסכים להן.
4.3 ידוע למשתתף כי יכול ויחולו שינויים בתנאי התחרות המפורטים בתקנון זה, לרבות קיצור או הארכת תקופת התחרות ולרבות שינוי סוג הפרס ו/או הוספת פרסים נוספים.
4.4 עם חתימת הזוכה על אישור כי קיבל את הפרס הרי שבכך הוא מצהיר כי אין ולא יהיו, לזוכה כל טענות כנגד עורכת התחרות ו/או מי מטעמה קשר עם התחרות והפרס שהוענק במסגרתו ככל שיתבקש לעשות כן על ידי עורכת התחרות.
5. תנאי התחרות
משתתף אשר עמד במהלך תקופת המבצע בכל התנאים להגדרת "זוכה בתחרות" יהיה זכאי לפרס כהגדרתו בתקנון זה.
6. הפרסים
6.1 עורכת התחרות תמסור לכל זוכה בתחרות הודעה בדבר זכייתו באמצעות שליחת הודעה אישית לכתובת המייל שלו המעודכנת אצל עורכת התחרות כפי שזו נמסרה על ידי המשתתף (להלן: "הודעת הזכיה") הודעת הזכיה תישלח בתוך 7 ימים ממועד הזכיה , כמו כן, שמות הזוכים יפורסמו באתר האינטרנט של החברה .
בכפוף לתיאום מראש, יגיע הזוכה למשרדי הנהלת עורכת התחרות תוך 14 ימים מקבלת הודעת הזכיה לצורך קבלת הפרס.
6.2 עורכת התחרות אינה נושאת באחריות ליצירת קשר עם משתתף שלא השאיר פרטים מספקים או נכונים ליצירת קשר.
6.3 מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, מסירת פרס לידי זוכה בפרס והאפשרות למימוש הפרס תהיינה מותנות בכף שהזוכה יבצע את הפעולות המפורטות להלן:
6.3.1 הזדהות הזוכה בלבד ולא על ידי נציג מטעמו באמצעות תעודת זהות בפני נציגי עורכת התחרות.
6.3.2 חתימת הזוכה על אישור קבלת הפרס שיועבר לו (להלן: "אישור קבלת הפרס").
6.4 עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את זכייתו של זוכה בפרס כאמור בכל אחד מהמקרים הבאים:
6.4.1 אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון.
6.4.2 חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בקשר לזכאותו של הזוכה בפרס.
6.4.3 כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס ו/או לממשו.
6.4.4 הזוכה לא הגיע לקבל את הפרס בתוך 14 ימים מהיום שמסרה לו עורכת התחרות הודעה על זכייתו.
6.4.5 הזוכה לא חתם על אישור קבלת הפרס.
6.5 היה ועד לתום תקופת התחרות לא יזכה אף משתתף – כי אז תהא עורכת התחרות, על פי שיקול דעתה, רשאית להמשיך את תקופת התחרות לתקופה נוספת או לחילופין להותיר הפרסים בחזקתה.
6.6 מובהר בזה כי לא תתאפשר המרה ו/או החלפה של הפרס או של חלק ממנו ולא יינתן כל זיכוי כספי ו/או החזר כספי חלף הפרס.
6.7 עורכת התחרות אינה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל פגם אשר יתגלה בו והאחריות לענין זה תחול על ספקי הפרס בלבד.
6.8 האחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה. עורכת התחרות וספקי הפרס לא יישאו באחריות בגין אי מימוש הפרס בגין סיבות התלויות, בעקיפין או במישרין בזוכה.
6.9 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, והוראות כל דין, עורכת התחרות רשאית שלא לאפשר את מימוש הפרס על ידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין מכל בחינה שהיא.
6.10 עורכת ההתחרות תהא רשאית לפרסם את פרטי הזוכה והפרס, בכל דרך ואופן בו תבחר לעשות כן לצורך קידום מכירות.
6.11 במקרה שבו הזוכה לא מילא אחר הוראות התחרות המפורטות בתקנון זה, כולן או מקצתן, עורכת התחרות לא תהיה חייבת לממש את הזכייה כאמור.
6.12 עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לעשות בפרס שלא חולק מכל סיבה שהיא, כל פעולה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
7. הגבלת אחריות
ללקוח ו/או למשתתף ו/או לזוכה ו/או למועמד לזכיה ידוע כי ההשתתפות בתחרות כפופה לתקנון זה ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת התחרות ו/או מי מטעמה בקשר עם הפרס ועורכת התחרות לא תהא אחראית לכל פגם אשר יתגלה בפרס.
8. מידע נוסף ויצירת קשר
8.1 לכל מידע נוסף ניתן לפנות לאתר האינטרנט של מטרו סייקל.
8.2 בכל שאלה ו/או הבהרה בקשר לתחרות ניתן ליצור קשר באמצעות דוא"ל: Maayanr@metro.co.il .

מטרו סייקל מאחלת הצלחה לכל משתתפי התחרות!
*מפיץ – לענין זה  היה ומפיץ הינו רשת הרי שנתוני המכירות של כל חנות ברשת יילקחו בחשבון בנפרד, ואלו לא יסוכמו יחדיו לצורך התחרות.